Friday, March 10, 2006

Japanese Hair Cutting Salon

What would you call a Japanese hair cutting salon

Mishi-Kapun-Taku-Yaki

Also ran: Kes-Kapa

Thursday, March 09, 2006

Gandhi, Nehru ani Maulana Azad

Ekda gandhi, Nehru ani Maulana Azad ratri ushira eka pada-yatrevarun parat yet astat. Tighehi cycle chalwat parat yet astat. Tevdhayt ek sundar stree tyanna thambavte ani "lift magte"

Maulana Azad tile double seat cycle chya mage basavtat. Sadharan 10 minutes nantar Azad saheb halu halu chavat pana sur kartat ani tya stree chi saree loose karayla lagta. Ti abi khoop ragavte ani sycle varun utarte.

He baghun Nehru suddha khoop ragavtat ani mhantat "Don't worry, tu mazhya cycle var base, mhanje tule safe vatel", ase mhanun te tye Stree la cycle chya carrier varun double seat gheun jatat.. Nehru aapley sajjan aslyasarkhe kahihi karat nahit. Parantu rasta jeva kharab hoto teva te muddam cycle khaddvarun netat mhanje ti bai tyanna magun ghaste (Purush te purushach!!). "Shi Bai he purush sagle kiti vait astat. Thoda chance milala ki lagech kahitari vahyat kartat", ase mhanun ti Bai punha utarte.

Shevti full confidence ne ti Gandhi ji barobar jayche tharavte. gandhi ji mhantat "He doghe farach barache aahet. Tumhi kahi kalji karun naka, mi ase tase kahi karnar nahi. Tumhala safe vatat asel tar tumhi cycle chya carrier chya aiwaji pudhe dandivar base. Sagle mandali 2 tas cycle varun sukhrup gharaparyanta jatat. Tya bai la cycle chya dandi var baslyamule ani Gandijinne kahi chaley kele nahit mhanun khoop safe ani comfortable pravas hoto.

Shevti tya bai la ghari sodtat teva ti mhante "Tumche manhapurvak dhanyawad. Tumhi Nehru ani Maulana Azadansarkhe kahi cheap kele nahi". Gandhiji doka halvat acknowledge kartat tevdhyat tya bai chya laskshat yete ki...... Ti ladies cycle aste!!!!!

Gandhi, Nehru, Maulana Azad

Ekda gandhi, Nehru ani Maulana Azad ratri ushira eka pada-yatrevarun parat yet astat. Tighehi cycle chalwat parat yet astat. Tevdhayt ek sundar stree tyanna thambavte ani "lift magte"

Maulana Azad tile double seat cycle chya mage basavtat. Sadharan 10 minutes nantar Azad saheb halu halu chavat pana sur kartat ani tya stree chi saree loose karayla lagta. Ti abi khoop ragavte ani sycle varun utarte.

He baghun Nehru suddha khoop ragavtat ani mhantat "Don't worry, tu mazhya cycle var base, mhanje tule safe vatel", ase mhanun te tye Stree la cycle chya carrier varun double seat gheun jatat.. Nehru aapley sajjan aslyasarkhe kahihi karat nahit. Parantu rasta jeva kharab hoto teva te muddam cycle khaddvarun netat mhanje ti bai tyanna magun ghaste (Purush te purushach!!). "Shi Bai he purush sagle kiti vait astat. Thoda chance milala ki lagech kahitari vahyat kartat", ase mhanun ti Bai punha utarte.

Shevti full confidence ne ti Gandhi ji barobar jayche tharavte. gandhi ji mhantat "He doghe farach barache aahet. Tumhi kahi kalji karun naka, mi ase tase kahi karnar nahi. Tumhala safe vatat asel tar tumhi cycle chya carrier chya aiwaji pudhe dandivar base. Sagle mandali 2 tas cycle varun sukhrup gharaparyanta jatat. Tya bai la cycle chya dandi var baslyamule ani Gandijinne kahi chaley kele nahit mhanun khoop safe ani comfortable pravas hoto.

Shevti tya bai la ghari sodtat teva ti mhante "Tumche manhapurvak dhanyawad. Tumhi Nehru ani Maulana Azadansarkhe kahi cheap kele nahi". Gandhiji doka halvat acknowledge kartat tevdhyat tya bai chya laskshat yete ki...... Ti ladies cycle aste!!!!!

/body>